Kuusamon Kokoomuksen kuntavaalitavoitteet

KYLLÄ vahvalle kuntataloudelle ja elinvoimaiselle Kuusamolle

• Väkiluku kasvuun – Tarvitaan uusia työpaikkoja ja työikäisten sekä lapsiperheiden muuttoa alueelle. Etätyömahdollisuus, hyvät palvelut ja turvallinen elinympäristö vauhdittavat perheiden muuttoa luontokaupunkiimme.
• Palvelut on mitoitettava talouden kestävyyden mukaan ja tuottavuutta on parannettava. Tiedolla johtamista on vahvistettava.
• Velanottoa vain elinkeinoinvestointeihin.
• Sitoudumme Kuusamon kaupunkistrategiaan.

EI veroprosentin nostoa, ei korotuksia palvelumaksuihin.

EI maakuntahallinnolle ja soteuudistukselle – Uskomme kuntien itsehallintoon.

KYLLÄ Palveluseteleillä ihmiset jonoista hoitoon yksityisillekin palveluntuottajille

◦ Uusien hallintohimmeleiden sijasta ihmiset nopeasti hoitoon.

EI maakuntahallinnolle ja soteuudistukselle – Uskomme kuntien itsehallintoon.

◦ Digitaaliset palvelut käyttöön.
◦ Pandemian hallinnassa otettava myös yksityiset palvelujen tuottajat mukaan.

KYLLÄ yrittäjyydelle – Yritykset luovat elinvoimaa, uusia työpaikkoja ja verotuloja

• Yrittäjämyönteisyydessä on siirryttävä sanoista tekoihin, yrittäjiä kuullaan, otetaan kehittämiseen mukaan ja yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan.

KYLLÄ Elinvoima ei ole vain Etelän etuoikeus – Liikenne vahvistaa elinvoimaa

• Elinkeinoelämä tarvitsee sujuvat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet.
• Vapaus liikkua on perusoikeus ja yksityisautoilu on täällä välttämättömyys.
• Kuusamo-Oulu -valtatielle ohituskaistoja, Kuusamo on saatava pääväyläverkon tasoiseen teiden hoitoon, lentoliikenne on turvattava.
• Rautatien saamiseksi on luotava strategia.

KYLLÄ Uudet työpaikat luodaan yritysten ja kunnan yhteistyöllä

• Luotava uusia työpaikkoja ja huolehdittava yritysten työvoiman saannista.

KYLLÄ Kaavoitukseen sujuvuutta ja lisää resursseja

◦ Kaavoitus on saatettava ajan tasalle. Rakennuslupaprosesseja on nopeutettava.
◦ Tontteja on kaavoitettava yrityksille ja erilaiseen asumiseen.

KYLLÄ Turvalliselle ja laadukkaalle varhaiskasvatukselle ja koulutukselle

• Varhainen tuki oppimisvaikeuksiin ja puuttuminen kiusaamiseen ja syrjäytymiseen.
• Etäopetuksen seurannaisilmiöistä on kannettava vastuu.

KYLLÄ Puhdas ja monimuotoinen luonto nykyisille ja tuleville sukupolville

• Luonnonvarojen kestävä kulutus huomioi myös luontoarvot.

KYLLÄ Senioritkin ovat aktiivisia toimijoita

• Osaaminen, tietotaito ja kokemus ovat kultaa.
• Jokaisen on saatava asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään – tarvitaan monimuotoisia tukipalveluja kotona selviämiseen.
• Omaishoitajien jaksamisestaan tulee kantaa huolta.

KYLLÄ Elävässä kunnassa tapahtuu ja osallistutaan

◦ Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seuratoiminta ja kolmas sektori.
◦ Palveluseteli myös liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

KYLLÄ – vahva kuntatalous, ihmisten ostovoima, yritysten menestys ja kestävä kehitys

Väkiluku on saatava nousuun. Uudet työpaikat ja hyvät palvelut vauhdittavat perheiden muuttoa alueelle. Uusilla elinkeinoinvestoinneilla lisätään elinvoimaa. Velanotto elinkeinoinvestointeihin on perusteltua.
Kuntataloutta pitää hoitaa kuin omaansa. Menot ja palvelut sovitettava rahkeiden mukaan. Kunnallisveroa ei nosteta. Kunnan taloutta ei tule paikata kiinteistöverojen, jätemaksujen tai muiden palvelumaksujen korottamisella.

EI maakuntahallinnolle ja soteuudistukselle

Ihmiset on saatava jonoista hoitoon. Hallintohimmelit eivät nopeuta hoitoon pääsyä, eikä laske kustannuksia. Uskomme kuntien itsehallintoon ja ihmisten vapauteen valita. Päätösvalta on säilytettävä paikallisissa käsissä. Kunnat ja kuntien yhteistyö ovat paras tapa järjestää palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ongelmat voidaan korjata nykyjärjestelmän pohjalta ilman maakuntia. Maakuntamalli lisää ongelmia ja palvelut keskittyvät sekä päätösvalta siirtyy kauas. Ei maakuntaverolle – se kiristää myös työn verotusta. On huomattava, että kunnan veroprosentista poistuu 13,26 prosenttiyksikköä ja sen lisäksi kunnan valtionosuudet pienenevät sosiaali- ja terveysmenojen osalta.
Jos palvelua ei saa kuukauden sisällä, asiakkaalla oikeus palveluseteliin ja päätökseen, mistä hoitonsa hakee. Varhainen hoito vähentää raskaita hoitoja. Digitaalisia sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitettävä. Pandemioiden hoidossa on otettava yksityinen sektori apuun.

Yritysten menestyminen vaikuttaa suoraan alueen elinvoimaan

Kuusamo on yrittäjämyönteinen kunta, joka tarjoaa hyvät edellytykset yrittämiselle. Tuetaan elinkeinoaloja ja yrityksiä tasapuolisesti kaava- ja toimitilaratkaisuilla, toimivilla tietoliikenneyhteyksillä sekä riittävillä neuvontapalveluilla perustamisvaiheessa ja lupaprosesseissa. Yritykset tarvitsevat kaavoitettuja tontteja, toimitiloja ja valokuitua. Lisätään puun käyttöä julkisessa rakentamisessa. Tutkimuksia ja hankkeita on hyödynnettävä.
Kunnallisia palveluja on avattava entistä enemmän kilpailulle. Yritys voi tuottaa kunnan järjestämän palvelun jopa laadukkaammin ja edullisemmin. Kilpailutukset tulisi tehdä niin, että paikalliset, pienetkin yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Kuntayhtiöiden toiminta pitää rajata strategisesti alueille, joilla ei ole toimivaa markkinaa.
Vapaus liikkua on ihmisen perusoikeus

Vapaus liikkua on ihmisen perusoikeus

Oma auto on täällä välttämättömyys. Elinkeinoelämä tarvitsee sujuvat liikenneyhteydet. Kuusamo-Oulu -valtatielle on lisättävä ohituskaistoja. Kuusamo on saatava pääväyläverkon tasoiseen teiden hoitoon. Tiestön peruskunnosta on huolehdittava. Kuusamo on huomioitava valtatie 5:n kehittämisessä. Matkailijoiden tulee päästä sujuvasti matkailukohteisiin. Lentoliikenteen jatkuminen on turvattava. Rautatien saaminen Kuusamoon on nostettava pitkäntähtäimen suunnitelmiin.
Tulevaisuuden liikenteessä pitää sovittaa yhteen vähenevät päästöt ja sujuva liikkuminen. Järkevä tavoite ei ole liikkumisen tai autoilun, vaan päästöjen vähentäminen. Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkostoa on kehitettävä.

Työllisyys – Uusia työpaikkoja luotava ja huolehdittava yritysten työvoiman saannista

Uudet työpaikat luodaan yritysten ja kunnan yhteistyöllä. Tiivis kanssakäyminen oppilaitosten kanssa auttaa kouluttamaan ja löytämään osaavia työntekijöitä. Työvoimahallinnon ja kaupungin tulee palvella yhdeltä luukulta niitä, joille työllistyminen on vaikeaa. Monipaikkaisuus ja etätyö ovat kasvava mahdollisuus Kuusamolle. Myös kolmas sektori luo työpaikkoja ja koulutusta.
Kaavoitus saatettava ajan tasalle, lupaprosesseja nopeutettava
Kaavoituksesta on huolehdittava, jotta meillä on riittävästi tontteja yrityksille, erityyppiseen asumiseen ja vapaa-ajanviettoon. Lupaprosessien tulee olla joustavia. Käsittelyaikoja on lyhennettävä ja hyödynnettävä digitaalisuutta. Vapaa-ajan asuntoja tulee voida muuttaa pysyviksi asunnoiksi.

Kaavoitus saatettava ajan tasalle, lupaprosesseja nopeutettava

Kaavoituksesta on huolehdittava, jotta meillä on riittävästi tontteja yrityksille, erityyppiseen asumiseen ja vapaa-ajanviettoon. Lupaprosessien tulee olla joustavia. Käsittelyaikoja on lyhennettävä ja hyödynnettävä digitaalisuutta. Vapaa-ajan asuntoja tulee voida muuttaa pysyviksi asunnoiksi.

Turvallinen ja laadukas varhaiskasvatus ja koulutus – parhaat eväät elämälle

Luotamme opettajiin. Opettajilla on oltava mahdollisuus keskittyä hyvään opetukseen. Opetuksen tasosta on huolehdittava. Oppimisvaikeuksiin tulee puuttua heti ja tarjota tuki. Oppimistuloksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota ja haettava yksilöllisiä ratkaisuja niiden saavuttamiseksi. Peruskoulun jälkeen nuoren tulee hallita perustaidot, myös sosiaaliset taidot.
Koulussa ei tarvitse pelätä. Oppilaiden on pystyttävä oppimaan ja opettajan opettamaan – ilman pelkoa tai huolta. Tarvitsemme koulukuraattoreita ja varhaista puuttumista koulukiusaamisen. Jokaiselle lapselle on myös taattava vähintään yksi harrastus.
Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Koulu- ja päiväkotiverkon tulee olla tarkoituksenmukainen. Toimivia kyläkouluja ei tule lakkauttaa. Ympärivuotista päivähoitoa tulee tarjota taajaman ulkopuolellakin esimerkiksi Rukalla. Lasten koulu- ja päiväkotimatkat eivät saa muodostua kohtuuttomiksi.
Ammatillisen koulutuksen tarjonta tulee pitää monialaisena tukien yritysten työvoima-tarpeita. Koulun keskeyttämisen ja syrjäytymisen ongelma on ratkaistava pitämällä enemmän huolta ja tukemalla nuoria.

Puhdas ja monimuotoinen luonto meille ja tuleville sukupolville

Luonnonvarojen kestävä kulutus huomioi luontoarvot. Järkevällä metsähoidolla pystytään takaamaan metsien monimuotoisuus. Kaupungin kiinteistöjen lämmityksessä on siirryttävä maalämpöön ja uusiutuviin energiaratkaisuihin, aina kun se on mahdollista. Otetaan uusimmat ideat käyttöön jätteiden kierrättämisessä. Liikenteen päästöt minimoidaan. Jäte- ja hulevedet puhdistetaan nykyistä paremmin.

Seniorit ja kolmas sektori ovat aktiivisia toimijoita, eivät vain palveluiden käyttäjiä

Ihmisen henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu, kun hän jää eläkkeelle. Senioreiden tietotaito, kokemus ja osaaminen ovat kantava voima mm. vapaaehtoistoiminnassa. Senioreille tulee olla monenlaista kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa. Palvelusetelin käyttöä on tuntuvasti lisättävä kotihoidon palveluihin. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja heidän jaksamistaan on tuettava.

Elävässä kunnassa tapahtuu – Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seuratoiminta ja kolmas sektori

Elämä on aktiivista. Ihmiset liikkuvat ja harrastavat. Kunta tarjoaa puitteet: tilat, reitistöt, lenkkipolut, hiihtoladut, luontopolut ja avannot. Toimitaan avoimessa yhteistyössä seurojen ja järjestöjen kanssa. Kolmannen sektorin toimintaa arvostetaan sanoin ja teoin. Kulttuuripalvelut tulee olla kaikkien saavutettavissa – emme elä yksin leivästä.